Słowniczek inwestycyjny

Alfa

Miara oczekiwanego zwrotu z inwestycji w oparciu o jej nieodłączną wartość.

Alternatywny podatek minimalny (APM)

Podatek federalny, zmieniony przez ustawę o reformie podatkowej z 1986 r., mający na celu zapewnienie, że trusty, majątki ziemskie, korporacje i trusty zamożnych osób fizycznych płacą sprawiedliwą część podatku.

Raport roczny

Kompleksowy roczny raport z działalności i wyników spółki, korporacji lub funduszu wspólnego inwestowania, przekazywany akcjonariuszom w celu poinformowania ich o wynikach finansowych.

Annualizacja

Praktyka ponownego obliczania krótkoterminowej stopy procentowej, inflacji lub zwrotu z inwestycji w celu objęcia okresu 12 miesięcy.

Roczna stopa zwrotu

Średnia wartość przedstawiająca roczną stopę zwrotu w okresie kilku lat, która uwzględnia odsetki składane. Roczna stopa zwrotu jest często nazywana również złożoną stopą wzrostu.

Aprecjacja

Kwota, o jaką aktywa finansowe zwiększają swoją wartość.

Alokacja aktywów

Strategia inwestycyjna, która ma na celu zrównoważenie ryzyka i zysku poprzez podział portfela na gotówkę, dochód i wzrost w oparciu o indywidualne potrzeby inwestycyjne.

Klasa aktywów

Grupa papierów wartościowych o podobnych cechach. Typowe klasy aktywów obejmują akcje, obligacje i ekwiwalenty środków pieniężnych.

Średni termin zapadalności

Nazywana również średnią ważoną zapadalnością, średnia zapadalność jest średnią dat zapadalności wszystkich dłużnych papierów wartościowych w portfelu. Średni termin zapadalności może być ważny przy obliczaniu wpływu zmian stóp procentowych. Zasadniczo prawdą jest, że im dłuższy średni termin zapadalności, tym większe wahania cen. Z kolei im krótszy średni termin zapadalności, tym mniejsza zmienność portfela.

Fundusz zrównoważony

Fundusze inwestycyjne, które utrzymują portfel z mieszanką akcji zwykłych, akcji uprzywilejowanych lub obligacji w celu promowania zarówno wzrostu, jak i dochodu. Posiadane akcje zazwyczaj obejmują różne branże i zróżnicowane regiony geograficzne.

Rynek niedźwiedzia

Termin nadawany rynkowi, który doświadcza okresu przedłużającego się spadku cen akcji. Na rynkach niedźwiedzia ceny gwałtownie spadają w wyniku powszechnego pesymizmu inwestorów, rosnącego bezrobocia lub recesji gospodarczej. Przeciwieństwem rynku niedźwiedzia jest rynek byka.

Benchmark

Zazwyczaj benchmark jest standardem określonym przez niezarządzany indeks, który jest wykorzystywany do porównywania i oceny wyników portfeli lub funduszy inwestycyjnych.

Beta

Miara zmienności używana do obliczania zmienności akcji w porównaniu z całym rynkiem. W przypadku indeksów beta, 1 oznacza wartość neutralną, powyżej 1 oznacza większą zmienność, a poniżej 1 oznacza mniejszą zmienność.

Blue chip

Termin używany do opisania akcji o wysokiej jakości i stosunkowo niskim ryzyku. Blue chip często odnosi się do akcji spółek, które są duże, mają ugruntowaną pozycję i odnotowały wiarygodne wyniki w długim okresie czasu.

Kuratorium

Grupa wybranych lub mianowanych osób odpowiedzialnych za zarządzanie polityką organizacji.

Obligacja

Papier dłużny emitowany przez spółkę, gminę lub rząd. W zamian za emisję obligacji emitent obligacji obiecuje spłacić pełną kwotę w określonym terminie w przyszłości, a także określoną stopę zwrotu dla inwestora w określonych odstępach czasu.

Fundusz obligacji

Fundusz inwestycyjny, który inwestuje w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe.

Punkt graniczny

Poziom, przy którym saldo rachunku inwestycji w fundusz inwestycyjny kwalifikuje inwestora do obniżonej opłaty za sprzedaż. Poziom ten można osiągnąć poprzez pojedynczy zakup lub kilka mniejszych zakupów.

Rynek byka

Termin używany do opisania rynku, na którym inwestorzy są przekonani, że ceny poruszają się w trendzie wzrostowym. Jeśli ktoś jest „bykiem”, spodziewa się wzrostu cen. Przeciwieństwem hossy jest bessa.

Kapitał

Aktywa finansowe utrzymywane przez spółkę w perspektywie długoterminowej. Kapitał jest często pozyskiwany poprzez emisję akcji uprzywilejowanych lub zwykłych, długoterminowe pożyczki lub zatrzymanie części zysków spółki od daty jej założenia.

Zysk kapitałowy

Dodatnia różnica między ceną zakupu papieru wartościowego a jego ceną sprzedaży.

Data wygaśnięcia zysków kapitałowych

Data, w której akcjonariusz nie kwalifikuje się już do wypłaty zysków kapitałowych, która została ogłoszona przez papier wartościowy lub fundusz inwestycyjny.

Długoterminowe zyski kapitałowe

Zysk osiągnięty na aktywach obliczony poprzez odjęcie ceny zakupu od ceny sprzedaży, jeśli aktywa były utrzymywane dłużej niż rok.

Zyski kapitałowe reinwestowane NAV

Dodatnia różnica między ceną zakupu aktywa a jego ceną sprzedaży, która jest automatycznie reinwestowana w kolejne akcje papieru wartościowego lub funduszu wspólnego inwestowania zainwestowane według wartości aktywów netto papieru wartościowego.

Krótkoterminowe zyski kapitałowe

Dodatnia różnica między ceną zakupu aktywów a ich ceną sprzedaży, która została uzyskana w krótkim okresie poniżej jednego roku.

Strata kapitałowa

Ujemna różnica, o którą kapitał odzyskany ze sprzedaży papieru wartościowego jest mniejszy niż pierwotna cena zakupu papieru wartościowego.

Kapitalizacja

Wskaźnik służący do obliczania całkowitej wartości rynkowej spółki. Aby obliczyć kapitalizację spółki, liczba akcji pozostających w obrocie jest mnożona przez cenę za akcję.

Ekwiwalent środków pieniężnych

Krótkoterminowe papiery wartościowe o wystarczająco wysokiej płynności i bezpieczeństwie, aby można je było łatwo zamienić na gotówkę (np. bony skarbowe lub umowy odkupu).

Akcje zwykłe

Papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę, które reprezentują własność w spółce. Akcje zwykłe uprawniają posiadaczy do udziału w majątku spółki w postaci dywidend.

Warunkowa odroczona opłata za sprzedaż (CDSC)

Tylna opłata za sprzedaż, opłata za sprzedaż lub obciążenie nakładane na inwestorów przy sprzedaży akcji funduszu. CDSC zazwyczaj zmniejsza się z czasem.

Obligacja korporacyjna

Dług długoterminowy emitowany przez spółkę w celu pozyskania kapitału zewnętrznego. W efekcie obligacja korporacyjna polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze firmie w zamian za przyszłe płatności odsetek.

Podział na kraje

Zagregowany bilans papierów wartościowych w portfelu według kraju.

Depozytariusz

Instytucja finansowa, która przechowuje aktywa funduszu wspólnego inwestowania, nadzoruje transakcje portfelowe i gromadzi większość danych potrzebnych do obliczenia wartości aktywów netto (NAV) funduszu.

Godzina graniczna

Dokładna pora dnia, w której handel nie może już mieć miejsca, a inwestycje muszą zostać wstrzymane.

Dzienny współczynnik dywidendy (data)

Stopa dywidendy funduszu inwestycyjnego rynku pieniężnego wyrażona jako wartość dzienna.

Upadłość

Niewypełnienie przez dłużnika zobowiązań prawnych wynikających z pożyczki. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dłużnik nie spłaca odsetek lub nie może spełnić innych warunków umowy obligacji.

Harmonogram dystrybucji

Harmonogram określający częstotliwość, z jaką fundusz inwestycyjny wypłaca dywidendy i zyski kapitałowe swoim akcjonariuszom.

Dywersyfikacja

Proces podziału kapitału na szereg różnych inwestycji w celu zmniejszenia ryzyka zmienności portfela, a także zwiększenia szansy na zysk w perspektywie długoterminowej.

Dywidenda

Część zysków spółki wypłacana akcjonariuszom zwykłym i uprzywilejowanym. Chociaż spółki nie są zobowiązane do wypłacania dywidend, są one często emitowane w celu zachęcenia do utrzymywania akcji, które są stabilne, nawet jeśli nie doświadczają wysokiego poziomu wzrostu.

Wypłacona dywidenda

Suma dywidend wypłaconych akcjonariuszom papierów wartościowych lub funduszy inwestycyjnych.

Dywidenda reinwestowana NAV

Dywidendy otrzymane przez zarejestrowanego akcjonariusza, które są następnie automatycznie reinwestowane w kolejne akcje papieru wartościowego lub funduszu wspólnego inwestowania i nabywane po wartości aktywów netto papieru wartościowego.

Stopa dywidendy

Czasami znany jako wskaźnik dywidendy do ceny, odnosi się do rocznego procentu zwrotu naliczonego na udział w funduszu inwestycyjnym. Rentowność jest obliczana poprzez podzielenie całkowitej rocznej dywidendy na akcję przez bieżącą cenę oferty publicznej lub wartość aktywów netto.

Uśrednianie kosztu dolara

Strategia inwestycyjna polegająca na inwestowaniu tej samej kwoty w walucie fiducjarnej w stałych odstępach czasu przez dłuższy okres, zamiast inwestowania sumy kapitału za jednym razem. Inwestując stałą kwotę niezależnie od ceny akcji, w teorii inwestor kupuje większą liczbę akcji, gdy ceny są niskie, i mniej akcji, gdy ceny są wysokie.

Dow Jones Industrial Average (Dow)

Najpopularniejszy i najczęściej używany wskaźnik wyników giełdowych. Indeks mierzy wyniki 30 największych akcji blue chipów, które składają się głównie z dużych spółek przemysłowych. Średnią oblicza się, biorąc sumę bieżącej ceny rynkowej tych 30 akcji blue chipów i dzieląc ją przez liczbę, która została skorygowana w celu uwzględnienia zmian w składzie akcji i podziałów akcji.

Zysk na akcję (EPS)

Zysk spółki podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. EPS jest powszechnie stosowany jako wskaźnik rentowności spółki.

Akcje

Podobnie jak akcje zwykłe emitowane przez spółkę, akcje są wykorzystywane jako symbol częściowej własności w spółce. W przeciwieństwie do papierów wartościowych o stałym dochodzie, takich jak obligacje lub kredyty hipoteczne, akcje nie gwarantują stałej stopy procentowej ani dochodu.

Fundusz akcji

Fundusz inwestycyjny, który inwestuje głównie w akcje. Znane również jako fundusze akcyjne, fundusze akcyjne mogą być zarządzane aktywnie lub pasywnie. W zależności od celów inwestycyjnych funduszu, mogą one posiadać akcje zwykłe i/lub uprzywilejowane.

Ex-Dividend

Akcje, które są notowane po odjęciu od ich ceny wartości kolejnej wypłaty.

Data wypłaty dywidendy

Dzień, w którym akcje zaczynają być notowane bez wartości kolejnej wypłaty dywidendy. Data ta przypada zazwyczaj na około trzy tygodnie przed dniem, w którym dywidenda ma zostać wypłacona akcjonariuszom.

Przywilej wymiany

Możliwość wymiany przez udziałowców funduszu inwestycyjnego ich inwestycji w jeden fundusz inwestycyjny na inny fundusz z tej samej rodziny funduszy.

Wskaźnik kosztów

Wskaźnik kosztów mierzy, jaka część aktywów funduszu jest wykorzystywana na koszty administracyjne i inne koszty operacyjne. Wskaźnik ten jest obliczany poprzez podzielenie kosztów operacyjnych funduszu za dany rok przez średnią wartość zarządzanych aktywów netto w dolarach.

Wskaźnik kosztów (data)

Roczna opłata wyrażona jako procent całkowitej inwestycji, którą fundusze inwestycyjne pobierają od swoich akcjonariuszy za zarządzanie funduszem.

Stopa funduszy federalnych (Fed Funds Rate)

Stopa procentowa naliczana przez instytucje finansowe pożyczające nadwyżki sald rezerw innym instytucjom finansowym z dnia na dzień na niezabezpieczonej podstawie. Takie pożyczki są udzielane w celu umożliwienia instytucjom finansowym spełnienia wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej wymaganych przez Rezerwę Federalną. Stopa funduszy federalnych jest powszechnie uważana za najbardziej wymowny wskaźnik kierunku stóp procentowych, ponieważ jest ustalana codziennie przez rynek. Z kolei stopa referencyjna i stopa dyskontowa są manipulowane przez instytucje finansowe i Zarząd Rezerwy Federalnej.

Zarząd Rezerwy Federalnej (Fed)

Główny organ zarządzający Systemu Rezerwy Federalnej, który reguluje podaż pieniądza w USA poprzez ustalanie stopy dyskontowej i manipulowanie dostępnością kredytów poprzez zmianę stóp procentowych.

Fundusz o stałym dochodzie

Fundusz lub portfel, którego głównym przedmiotem są papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak amerykańskie obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i obligacje komunalne.

Papier wartościowy o stałym dochodzie

Instrument dłużny, który płaci regularną stałą stopę procentową i oferuje spłatę kapitału w terminie zapadalności.

Franczyza

Franczyza to szczególny rodzaj licencji, którą inna strona (franczyzobiorca) nabywa lub kupuje, aby umożliwić jej dostęp do zastrzeżonej wiedzy, produktów, procesów i znaków towarowych firmy (franczyzodawcy) w celu umożliwienia stronie sprzedaży określonego produktu (produktów) lub świadczenia usługi pod nazwą firmy. W zamian za uzyskanie franczyzy, franczyzobiorca zazwyczaj płaci franczyzodawcy wstępną opłatę początkową, a także opłatę roczną.

Fundusz

Pula pieniędzy wniesiona przez grupę inwestorów, która została przeznaczona na zakup papierów wartościowych. Istnieją dwa główne rodzaje funduszy, które są dostępne (1) fundusze wzajemne utworzone przez firmy działające w branży papierów wartościowych; oraz (2) fundusze zbiorowe utworzone przez bankowe departamenty powiernicze.

Inwestowanie we wzrost

Strategia kupowania akcji, która koncentruje się na akcjach spółek i funduszach akcyjnych o szybko rosnących zyskach, które według prognoz będą nadal rosnąć.

Akcje wzrostowe

Akcje uznanej, odnoszącej sukcesy spółki, która odnotowuje szybki wzrost zysków i przychodów oraz ma duże i zrównoważone przepływy pieniężne. Akcje wzrostowe zazwyczaj wypłacają niewielką dywidendę lub nie wypłacają jej wcale.

Fundusze wzrostowe

Fundusze inwestycyjne, które koncentrują się na inwestowaniu w akcje, których wartość kapitałowa powinna znacząco wzrosnąć. Fundusze wzrostowe zazwyczaj starają się inwestować w akcje, których zyski przewyższają zyski podobnych konkurencyjnych spółek. Cele są identyfikowane poprzez koncentrację na szybko rozwijających się sektorach gospodarki i inwestowanie w spółki o wiarygodnym wzroście zysków. Chociaż akcje te mogą nie przynosić wysokich dochodów, fundusz rośnie głównie w wyniku wzrostu cen poszczególnych akcji.

Indeks

Indeks finansowy służy jako statystyczna miara zmian na rynku papierów wartościowych. Indeks śledzi wyniki szerokiego zakresu różnych inwestycji w celu oceny ogólnych wyników różnych typów lub kategorii inwestycji. Prawdopodobnie najbardziej znanym indeksem jest S&P 500. Śledząc wyniki akcji 500 największych spółek w USA, S&P 500 jest powszechnie uważany za punkt odniesienia dla inwestorów inwestujących w duże akcje.

Indywidualne konto emerytalne (IRA)

Specjalistyczne konto oszczędnościowe, które pozwala oszczędzać pieniądze w sposób uprzywilejowany podatkowo. Osoby, które kwalifikują się do założenia IRA, mogą dokonywać rocznych wpłat w wysokości do 3000 USD (6000 USD w przypadku małżeństwa z jednym dochodem, które składa wspólne zeznanie podatkowe).

Inflacja

Trwały wzrost cen towarów i usług w gospodarce. Inflacja zazwyczaj wiąże się z ogólną utratą siły nabywczej.

Stopa procentowa

Stała kwota pieniędzy pobierana przez posiadacza obligacji za korzystanie z jego aktywów. Stopa procentowa jest zazwyczaj wyrażana jako procent ceny zakupu obligacji. Stopy procentowe są najczęściej odnotowywane w ujęciu rocznym, zwanym roczną stopą procentową (APR).

Ryzyko stopy procentowej

Możliwość, że zmiana stóp procentowych doprowadzi do spadku wartości obligacji lub innej inwestycji o stałym oprocentowaniu.

Doradca inwestycyjny

Organizacja lub osoba fizyczna wynajęta lub zatrudniona przez fundusz inwestycyjny w celu doradzania w zakresie inwestycji lub przeprowadzania analizy papierów wartościowych w celu poprawy strategii inwestycyjnej funduszu i praktyk zarządzania aktywami.

Spółka inwestycyjna

Korporacja, fundusz powierniczy lub spółka osobowa odpowiedzialna za zarządzanie połączonymi funduszami akcjonariuszy poprzez inwestowanie ich w papiery wartościowe zgodne z celami inwestorów. Przykłady firm inwestycyjnych obejmują fundusze inwestycyjne, fundusze zamknięte i fundusze powiernicze.

Obligacje o ratingu inwestycyjnym

Obligacje o ratingu oznaczającym stosunkowo niskie ryzyko niewypłacalności.

Cel inwestycyjny

Nadrzędny cel funduszu wspólnego inwestowania i jego udziałowców w odniesieniu do portfela funduszu. Typowymi celami inwestycyjnymi mogą być wzrost, wzrost i dochód, dochód i dochód wolny od podatku.

Obligacja śmieciowa – zazwyczaj wysokodochodowa obligacja, której agencja ratingowa przyznała rating kredytowy BB lub niższy.

Duża kapitalizacja

Odnosi się do akcji spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 mld USD.

List intencyjny

List wydany przez udziałowca funduszu inwestycyjnego w celu wyrażenia zamiaru zainwestowania określonych kwot pieniędzy w określonym czasie w przyszłości. Chociaż list intencyjny nie jest równoważny z umową i nie może być egzekwowany, jest mile widziany jako oznaka dobrej wiary przez zarządzających funduszami. Podpisując list intencyjny, udziałowiec często kwalifikuje się do obniżonych opłat za sprzedaż.

Ratingi Lipper

Lipper Mutual Fund Industry Average to indeks poziomu wyników dla wszystkich funduszy inwestycyjnych, zgodnie z raportami Lipper Analytical Services z Nowego Jorku. Ratingi są publikowane kwartalnie i rocznie i są dostępne dla różnych typów funduszy. Stanowią one użyteczny barometr postępu dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi, którzy starają się przekroczyć średnią branżową, a także wskaźniki wzrostu innych funduszy w swojej kategorii.

Płynność

Łatwość, z jaką aktywa lub papiery wartościowe mogą zostać zamienione na gotówkę bez negatywnego wpływu na ich cenę rynkową. Fundusze powiernicze cieszą się wysokim stopniem płynności, ponieważ ich akcje mogą być sprzedawane za ich aktualną wartość rynkową bez przeszkód w dowolnym dniu handlowym.

Obciążenia

(back-end, front-end i no-load) – opłaty za sprzedaż lub prowizje związane z funduszami inwestycyjnymi. Obciążenie front-end jest naliczane w momencie zakupu jednostki uczestnictwa, natomiast obciążenie back-end jest naliczane w momencie umorzenia jednostki uczestnictwa. Fundusze bez obciążenia nie nakładają opłat za sprzedaż.

Długoterminowa strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna, która nie jest związana z codziennymi wahaniami na rynkach akcji i obligacji, a zamiast tego reaguje i stara się wykorzystać głębsze zmiany na rynkach finansowych lub w gospodarce.

Opłata za zarządzanie

Kwota wypłacana doradcy inwestycyjnemu w zamian za usługi świadczone przez fundusz inwestycyjny.

Cena rynkowa

Bieżąca cena aktywów w aktualnych warunkach rynkowych.

Ryzyko rynkowe

Prawdopodobieństwo, że inwestycja nie osiągnie swoich celów.

Market timing

Ryzykowna strategia inwestycyjna polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych w oparciu o przewidywania dotyczące przyszłych warunków rynkowych.

Termin zapadalności

Dzień, w którym przypada płatność ostatniej raty z tytułu obligacji.

Rozkład zapadalności

Podział aktywów w portfelu ze względu na daty zapadalności poszczególnych inwestycji.

Mediana kapitalizacji rynkowej

Środkowy punkt kapitalizacji rynkowej (cena rynkowa pomnożona przez liczbę wyemitowanych akcji) akcji w portfelu. Jest to punkt, w którym dokładnie połowa akcji ma wyższą kapitalizację rynkową, a połowa niższą.

Średnia kapitalizacja

Odnosi się do akcji spółki o kapitalizacji rynkowej od 3 do 10 mld USD.

Fundusz inwestycyjny rynku pieniężnego

Rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który koncentruje się na krótkoterminowych zwrotach poprzez ochronę kapitału i pracę nad generowaniem dochodu poprzez inwestowanie w płyty CD z terminem zapadalności krótszym niż jeden rok, bony skarbowe i inne bezpieczniejsze inwestycje.

Ratingi Morningstar

Ocena ryzyka przyznawana notowanym na giełdzie otwartym i zamkniętym funduszom inwestycyjnym oraz funduszom typu ETF (exchange-traded funds) przez organizację Morningstar Inc. z Chicago. Fundusze otrzymują od jednej do pięciu gwiazdek zgodnie z systemem oceny wyników skorygowanych o ryzyko, w którym wyniki są określane na podstawie całkowitego zwrotu z funduszu.

Fundusz powierniczy

Fundusz zarządzany przez spółkę inwestycyjną, która gromadzi pieniądze od akcjonariuszy i inwestuje w akcje, obligacje, opcje, towary lub papiery wartościowe rynku pieniężnego.

NASDAQ

Zautomatyzowany system notowań Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych. NASDAQ, będący własnością i obsługiwany przez National Association of Securities Dealers (NASD), jest przejrzystym rynkiem elektronicznym, który umożliwia inwestorom, brokerom i dealerom obrót papierami wartościowymi wielu największych spółek na świecie.

Wartość aktywów netto na akcję (NAVPS)

Znany również jako cena akcji, NAVPS to bieżąca wartość w dolarach pojedynczego udziału w funduszu inwestycyjnym. NAVPS funduszu jest obliczany codziennie poprzez odjęcie jego zobowiązań od jego całkowitych aktywów i podzielenie tej liczby przez liczbę wyemitowanych akcji. Termin stosowany w procesie obliczania NAVPS to „wycena”.

Liczba udziałów

Suma unikalnych papierów wartościowych w funduszu lub portfelu.

Wartość nominalna

Kwota, za którą obligacja została pierwotnie zakupiona, czyli ta sama kwota, która zostanie spłacona po osiągnięciu terminu zapadalności.

Portfel

Grupa inwestycji, takich jak akcje, obligacje, towary, waluty i ekwiwalenty środków pieniężnych, których właścicielem jest pojedyncza organizacja lub osoba fizyczna. Udziały w portfelu są często zarządzane jako całość przez menedżera inwestycyjnego z myślą o konkretnych celach inwestycyjnych.

Alokacja portfela

Suma aktywów portfela, które należą do określonej klasy aktywów i mają określone cele inwestycyjne.

Zasoby portfela

Inwestycje utrzymywane w portfelu, które mogą obejmować akcje, obligacje, opcje, kontrakty terminowe, fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe.

Zarządzający portfelem

Osoba lub organizacja odpowiedzialna za inwestowanie aktywów funduszu inwestycyjnego w celu realizacji określonego celu inwestycyjnego portfela.

Akcje uprzywilejowane

Jeden z dwóch rodzajów akcji, akcje uprzywilejowane różnią się od akcji zwykłych tym, że mają wyższe roszczenie do dywidend, wypłat dywidend i likwidacji aktywów. Wśród kilku rodzajów akcji uprzywilejowanych znajdują się akcje o zmiennym oprocentowaniu i zamienne.

Premia

Różnica między wartością nominalną obligacji lub akcji a kwotą, za którą są one sprzedawane.

Wskaźnik ceny do wartości księgowej (wskaźnik P/B)

Wskaźnik używany do porównywania kapitalizacji rynkowej spółki z jej wartością księgową (wartością netto). Wskaźnik P/B jest obliczany poprzez podzielenie ceny za akcję przez wartość księgową na akcję. W przypadku portfeli akcji wskaźnik ten jest równy średniemu ważonemu wskaźnikowi ceny do wartości księgowej posiadanych akcji.

Wskaźnik ceny do zysków (P/E)

Bieżąca cena akcji podzielona przez jej zysk na akcję. Wskaźnik P/E służy do porównywania, ile inwestorzy płacą za względną siłę zarobkową akcji.

Wskaźnik P/E (1 rok kroczący) (pozycja długa)

Bieżąca cena akcji podzielona przez zysk na akcję z bieżącego roku.

Wskaźnik P/E (prognoza na 1 rok)

Bieżąca cena akcji podzielona przez prognozowany zysk na akcję w nadchodzącym roku.

Prospekt emisyjny

Formalny dokument zawierający szczegółowe informacje na temat ofert inwestycyjnych, który proponuje plan inwestycyjny dla przedsięwzięcia biznesowego lub informacje dotyczące istniejącej spółki, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych zawierają informacje wymagane przez SEC. Zazwyczaj zawierają one informacje na temat historii spółki, jej kierownictwa, polityki i celów funduszu, sprawozdań finansowych, usług, ryzyka i opłat.

Pełnomocnictwo

Karta do głosowania oddana przez jednego akcjonariusza w imieniu innego akcjonariusza, który nie może uczestniczyć w zgromadzeniu w głosowaniu wymagającym zgody akcjonariuszy.

Cena w ofercie publicznej (POP)

Cena (w tym opłaty za sprzedaż), po której nowa emisja jednostek uczestnictwa funduszu wspólnego inwestowania jest oferowana publicznie przez subemitenta.

Dystrybucja jakościowa

Podział aktywów posiadanych w portfelu, które są uszeregowane na podstawie ich ratingu jakości inwestycyjnej.

R2

Procent wyników portfela lub funduszu, który można wyjaśnić zmianami indeksu odniesienia od 0 do 100. Współczynnik R2 równy 100 oznacza, że 100 procent ruchów funduszu można określić na podstawie ruchów indeksu referencyjnego funduszu.

Ratingi

Oceny jakości kredytowej obligacji dokonywane zazwyczaj przez niezależne serwisy ratingowe. Ratingi zazwyczaj mierzą prawdopodobieństwo terminowej spłaty kapitału i odsetek od dłużnych papierów wartościowych.

Recesja

Okres co najmniej dwóch kolejnych kwartałów spadku produktu krajowego brutto danego kraju, który charakteryzuje się spadkiem aktywności gospodarczej.

Umorzenie

Sprzedaż udziałów w funduszu inwestycyjnym z powrotem do spółki emitującej przez akcjonariusza.

Opcja reinwestycji

Umowa między funduszem inwestycyjnym a udziałowcem, na mocy której wpływy z dywidend lub zysków kapitałowych są automatycznie wykorzystywane do zakupu dodatkowych udziałów.

Względne ryzyko i potencjalny zwrot

Kwota potencjalnego zwrotu z inwestycji w odniesieniu do kwoty ryzyka, które jest się skłonnym zaakceptować.

Prawo do akumulacji (ROA)

Prawo akcjonariusza do zakupu dodatkowych udziałów w funduszu inwestycyjnym z obniżonymi opłatami za prowizję od sprzedaży, gdy zakupione fundusze inwestycyjne i kwota już posiadanych przekraczają istniejący punkt graniczny ROA.

Tolerancja ryzyka

Stopień zmienności, który dana osoba jest skłonna tolerować w planie inwestycyjnym.

Opłata za sprzedaż

Prowizja pobierana od inwestora za sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu, zwykle płacona brokerowi, doradcy finansowemu lub doradcy inwestycyjnemu. Przepisy stanowią, że opłata za sprzedaż funduszu inwestycyjnego nie może przekraczać 8,5% wartości zakupu inwestycji. Opłata za sprzedaż lub obciążenie jest wliczona w cenę wywoławczą lub oferowaną, ale będzie się różnić w zależności od różnych funduszy i inwestycji.

Sektor

Część gospodarki składająca się z podobnych spółek i firm. Używany w finansach do oznaczania papierów wartościowych należących do spółek z określonej branży.

Podział na sektory

Podział papierów wartościowych portfela według kategorii branżowych.

Papiery wartościowe

Szeroka nazwa nadana zbywalnym aktywom finansowym, takim jak akcje lub obligacje.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)

Niezależna agencja federalna odpowiedzialna za administrowanie przepisami mającymi na celu ochronę inwestorów poprzez utrzymanie przejrzystego i uczciwego funkcjonowania rynku papierów wartościowych. SEC odgrywa kluczową rolę w regulowaniu wszystkich części branży papierów wartościowych, w tym rejestracji i dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Udział

Jednostka własności w inwestycjach takich jak akcje lub fundusze inwestycyjne.

Aktywa netto klasy akcji (data)

Aktywa posiadane przez fundusz, które należą do określonej klasy akcji.

Klasy akcji

Kategoryczne oznaczenie akcji określonego typu. Klasy akcji są rozróżniane na podstawie praw głosu otrzymywanych przez akcjonariuszy. Na przykład spółki giełdowe zazwyczaj dzielą akcje na klasę A i klasę B, przy czym każda klasa przyznaje akcjonariuszom różne prawa głosu.

Współczynnik Sharpe’a

Wskaźnik skorygowany o ryzyko zaprojektowany do obliczania zwrotu z inwestycji na jednostkę ryzyka. Wskaźnik ten oblicza się poprzez znalezienie różnicy między roczną stopą zwrotu funduszu a roczną stopą zwrotu instrumentu wolnego od ryzyka (bonów skarbowych). Jeśli chodzi o bezpieczeństwo inwestycji, wyższy wskaźnik Sharpe’a jest lepszy.

Inwestycja krótkoterminowa

Aktywa zakupione z zamiarem ich wykupu po okresie krótszym niż rok.

Small-cap

Odnosi się do akcji spółki o kapitalizacji rynkowej poniżej 3 mld USD.

Indeks Standard & Poor’s (S&P)

Wiodący dostawca indeksów niezależnych ratingów kredytowych. Indeks Standard & Poor’s monitoruje zmiany warunków na rynku akcji w oparciu o średnie wyniki 500 najpopularniejszych akcji.

Odchylenie standardowe

Statystyczna miara stopnia, w jakim indywidualna wartość odbiega od średniej dyspersji zbioru danych.

Oświadczenie o dodatkowych informacjach (SAI)

Dokument towarzyszący prospektowi funduszu inwestycyjnego zawierający dodatkowe szczegóły i informacje na temat funduszu (czasami określany jako „część B” prospektu).

Akcje

Papier wartościowy reprezentujący własność ułamka części aktywów spółki. Akcje są postrzegane jako długoterminowe inwestycje zorientowane na wzrost.

Akcjonariusz

Właściciel akcji zwykłych lub uprzywilejowanych spółki (zwany także „akcjonariuszem”).

Plan systematycznego inwestowania (SIP)

Opcja usługi, w ramach której inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z regularnym harmonogramem płatności, zazwyczaj za pośrednictwem potrąceń z rachunku bankowego.

Dochód zwolniony z podatku

Dochód, który nie podlega przepisom o podatku dochodowym. Jedną z zalet stanowych obligacji komunalnych jest to, że nabywcy są zwolnieni z podatku federalnego od dochodu uzyskanego z obligacji.

Horyzont czasowy

Czas, przez jaki inwestor spodziewa się utrzymać inwestycję w aktywa lub papiery wartościowe.

10 największych udziałów

Dziesięć największych udziałów w portfelu na podstawie wartości aktywów.

10 największych pozycji długich i krótkich

Dziesięć największych pakietów akcji według wartości rynkowej w kategoriach pozycji długich i krótkich. Pozycja długa to taka, w której inwestor kupuje akcje, towary lub waluty, oczekując, że ich wartość wzrośnie. Pozycja krótka to taka, w której inwestor sprzedaje swoje akcje z zamiarem ich odkupienia po niższej cenie w przyszłości.

Pięć najważniejszych branż

Pięć branż w portfelu o największej reprezentacji w oparciu o kwotę zainwestowanych aktywów.

Pięciu największych defaworytów

Pięć aktywów portfela, które wygenerowały największe ujemne zwroty.

Pięć największych holdingów

Pięć najlepszych papierów wartościowych w portfelu o największej reprezentacji w oparciu o kwotę zainwestowanych aktywów.

Pięć najważniejszych branż

Pięć branż w portfelu o największej reprezentacji w oparciu o kwotę zainwestowanych aktywów.

Całkowity zwrot

Miara wyników uwzględniająca wszystkie dywidendy i odsetki uzyskane w określonym czasie. Całkowity zwrot to zysk przed odliczeniem opłat i kosztów, uwzględniający wszelkie zmiany wartości kapitału i działający przy założeniu, że dywidendy i zyski kapitałowe są reinwestowane.

Błąd śledzenia

Sposób oceny aktywnego ryzyka portfela lub pozycji. Błąd śledzenia reprezentuje rozbieżność w annualizowanym odchyleniu standardowym nadwyżki zwrotów między portfelem lub pozycją a benchmarkiem.

Agent transferowy

Bank komercyjny lub firma powiernicza wyznaczona do monitorowania akcji, obligacji i sald rachunków inwestora. Agent transferowy prowadzi rejestr nazwisk każdego zarejestrowanego akcjonariusza, jego adresu i liczby posiadanych akcji. Agent zapewnia również, że certyfikaty zaangażowane w transfery są prawidłowo anulowane, a nowe certyfikaty są wydawane w imieniu nowego właściciela.

Bon skarbowy

Negocjowalne krótkoterminowe (roczne lub krótsze) zobowiązanie dłużne rządu USA, które jest zabezpieczone pełnym zaufaniem i kredytem rządu.

Obligacja skarbowa

Zbywalne długoterminowe (10 lat lub dłużej) zobowiązanie dłużne rządu USA, które jest zabezpieczone pełnym zaufaniem i kredytem rządu.

Weksel skarbowy

Negocjowalne średnioterminowe (od roku do 10 lat) zobowiązanie dłużne rządu USA, które jest zabezpieczone pełnym zaufaniem i kredytem rządu.

Skarbowe papiery wartościowe

Obligacje emitowane przez Departament Skarbu USA i zabezpieczone przez rząd USA.

Powiernik

  1. Organizacja lub osoba fizyczna odpowiedzialna za jedno lub więcej kont.
  2. Osoba fizyczna, która ponosi ostateczną odpowiedzialność za działania funduszu i jest członkiem jego rady powierniczej.

Współczynnik obrotu

Procent udziałów w funduszach inwestycyjnych, które zmieniają właściciela w określonym czasie.

Wycena

Szacunkowa wartość spółki lub cena przypisana poszczególnym akcjom przez inwestorów.

Inwestowanie w wartość

Strategia inwestycyjna polegająca na identyfikacji papierów wartościowych, które są wyceniane poniżej ich szacunkowej rzeczywistej wartości. Inwestorzy realizują zysk, sprzedając papiery wartościowe, gdy są one postrzegane jako osiągające swoją rzeczywistą wartość.

Wartościowe akcje

Akcje, które są sprzedawane po cenie niższej niż ich szacowana rzeczywista wartość.

Fundusze typu value

Fundusze inwestujące w akcje, które są postrzegane jako niedowartościowane na obecnym rynku. Fundusze takie celują w silne spółki, których akcje są niedrogie, ale wykazują tendencję wzrostową.

Zmienność

Częstotliwość i stopień wahań wartości inwestycji.

Średnia ważona kapitalizacja rynkowa

Indeks giełdowy, w którym spółki o wyższej kapitalizacji rynkowej w dużej mierze dyktują wyniki indeksu.

Średnia ważona zapadalność (WAM)

Obliczenie średniego czasu do zapadalności wszystkich papierów wartościowych posiadanych w portfelu, który jest dostosowany do procentu aktywów netto każdego papieru wartościowego.

Całkowity zwrot od początku roku

Całkowity zwrot z inwestycji od początku roku, w tym aprecjacja i dywidendy lub odsetki.

Zwrot YTD (z obciążeniem)

Zwrot z inwestycji od początku roku, w tym aprecjacja, dywidendy i odsetki po odjęciu odpowiednich wydatków lub opłat.

Zysk

Zysk z kapitału wyrażony jako roczna wartość procentowa. Rentowność określa kwotę dywidendy lub odsetek wypłacanych przez spółkę.

Zysk do terminu zapadalności

Całkowity zwrot wyrażony jako roczna stopa, której można oczekiwać od obligacji, jeśli jest ona utrzymywana do terminu zapadalności.

Opłata 12b-1

Roczna opłata marketingowa lub dystrybucyjna mająca zastosowanie do funduszy inwestycyjnych. Opłata ta, nazwana zgodnie z zasadą SEC, która na nią zezwala, pokrywa koszty operacyjne funduszu, a także inne koszty dystrybucji. Fundusz, który ma opłatę 12b-1, ujawni ją w tabeli opłat w prospekcie emisyjnym funduszu.

30-dniowa stopa zwrotu SEC (data)

Standardowa kalkulacja rentowności reprezentująca dochód inwestycyjny netto funduszu uzyskany w okresie 30 dni. 30-dniowa stopa zwrotu SEC jest podawana jako roczna stopa procentowa przy użyciu ceny akcji funduszu w punkcie kulminacyjnym każdego 30-dniowego okresu. 30-dniowa stopa zwrotu jest zazwyczaj traktowana jako szacunkowy dochód z inwestycji i nie powinna być traktowana jako dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej stopy dystrybucji dochodu funduszu.

52-tygodniowe maksimum

Najwyższy punkt obrotu papierem wartościowym w ciągu ostatnich 52 tygodni.

52-tygodniowe minimum

Najniższy punkt obrotu papierem wartościowym w ciągu ostatnich 52 tygodni.